Quyết Định 297/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan,trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

Quyết Định 297/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan,trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

Quyết định 297/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội được cập nhật chi tiết dưới đây.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 297/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC HẢI QUAN, CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN VÀ ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————————

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 09 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17 năm 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội, gồm các Đội (Tổ) trực thuộc, cụ thể như sau:

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Quản lý thuế;

c) Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu;

d) Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu;

đ) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu;

e) Đội Giám sát hải quan;

g) Tổ Kiểm soát hải quan.

2. Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu số 1;

c) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu số 2;

d) Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

3. Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công và Chi cục Hải quan Gia Thụy:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Nghiệp vụ;

c) Đội Quản lý thuế.

4. Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên, Chi cục Hải quan Hòa Lạc và Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Nghiệp vụ.

5. Chi cục Hải quan Phú Thọ, Chi cục Hải quan Hòa Bình và Chi cục Hải quan Yên Bái không tổ chức cấp Đội (Tổ) trực thuộc.

6. Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

a) Đội Tham mưu – Tổng hợp;

b) Đội Kiểm tra sau thông quan số 1;

c) Đội Kiểm tra sau thông quan số 2;

d) Đội Kiểm tra sau thông quan số 3.

7. Đội Kiểm soát hải quan:

a) Tổ Tổng hợp;

b) Tổ Kiểm soát số 1;

c) Tổ Kiểm soát số 2.

8. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy không tổ chức cấp Tổ trực thuộc.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội:

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội (Tổ) trực thuộc Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội phù hợp với yêu cầu quản lý tập trung và theo quy định của pháp luật;

b) Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ – Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Bộ Tài chính (để báo cáo);
– Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
– Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
– Cục Hải quan thành phố Hà Nội (30b);
– Lưu: VT, TCCB (10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cẩn

Quyết định 297/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan,trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cơ sở cần nắm vững và thực thi.

Cơ Cấu-Tổ Chức – Tags: Quyết Định 297/QĐ-TCHQ 2018

 • Quyết Định 11/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết Định 110/2007/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ Hàng không

 • Quyết Định 1529/1999/QĐ-BYT về việc ban hành bản Quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền

 • Quyết Định 16/QĐ-TTg năm 2018 về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020

 • Quyết Định 26/2018/QĐ-TTg thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội

 • Quyết Định 44/2018/QĐ-TTg chức năng, cơ cấu của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Quyết Định 297/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan,trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

 • Quyết Định 28/2019/QĐ-UBND Long An chức năng nhiệm vụ của Văn phòng đoàn ĐBQH

 • Quyết Định 07/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình

 • Quyết Định 1414/QĐ-BHXH 2016 về quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Quyết Định 5036/QĐ-BCT về việc chuyển Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp về trực thuộc Bộ Công Thương

 • Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ BHXH

 • Quyết Định 42/2016/QĐ-UBND Yên Bái ban hành Quy định cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL Yên Bái

 • Quyết Định 31/2015/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở TNMT

Chia sẻ